تبلیغات
سرباز پارسی - ساوول
سه شنبه 1390/08/3

ساوول

   نوشته شده توسط: بابك خرمدین    

ساوول برپایه مزدیسنا نام سومین دیو از دیوهای کماله و آفریده اهریمن است. او دشمن شهریورِ امشاسپند است.