تبلیغات
سرباز پارسی - به کوروش چه خواهیم گفت؟
جمعه 1390/07/29

به کوروش چه خواهیم گفت؟

   نوشته شده توسط: بابك خرمدین    

اگر سر بر آرد ز خاک


اگر باز پرسد ز ماچه شد دین زرتشت پاک
چه شد ملک ایران زمینکجایند مردان این سرزمینبه کوروش چه خواهیم گفت؟اگر دید و پرسید از حال ماچه کردید بُرنده شمشیر خوش دستتان

کجایند میران سر مستتان


چه آمد سر خوی ایران[چه کردید با کیش یزدان پرستیبه شمشیر حق ، نیست دستیکه بر تخت شاهی نشسته است ؟چرا پشت شیران شکسته است ؟زمین شاه ظالم کجاست ؟هوا خواه آزادگی ،


پس چرا بی صداست ؟


چرا خامش و غم پرستید، هایکمر را به همت نبستید، هایچرا اینچنین زار و گریان شدیدسر سفره خویش مهمان شدیدچه شد عِرق میهن پرستیتانچه شد غیرت و شور و مستیتان

سواران بی باک ما را چه شدستوران چالاک ما را چه شدچرا مُلک تاراج می شودجوانمرد محتاج می شودچرا جشنهامان شد عزادر آتشکده نیست بانگ دعاچرا حال ایران زمین نا خوش استچرا دشمنش اینچنین سر کش است

چرا بوی آزادگی نیست، وای

بگو دشمن میهنم کیست، هایبگو کیست این ناپاک مرد


که بر تخت من اینچنین تکیه کرد


که تا غیرتم باز جوش آورد

ز گورم صدای خروش آورد


به کوروش چه خواهیم گفت؟


اگر سر بر آرد ز خاک ...

چو ایران نباشد تن من مباد


بدین بوم و بر زنده یکتن مباد


دریغ است ایران که ویران شود


کنام پلنگان و شیران شود