وطن ای تخت سلطانی وطن ای ملک ساسانی

به یاد آور شکوهت را شکوه عصر اشکانی
ببال اینک به شاهانت به آن شاهان ایرانی
وفور دانش زرتشت در آن آیین یزدانی
وطن ای ریشه ی تاریخ تو درمن حس طوفانی
زمام دولت کوروش سریر عدل و ایمانی

تودراندیشه ی گیتی درآن دنیای برهانی
سرآغاز خرد بودی طلوع مزدک و مانی
کنون دراین ره تاریخ دراین غوغای انسانی

ببا ل اینک به تخت جم به این فرهنگ باستانی