خاك اهورایی من خانه اجداد منی

عشق نیاكان من و ریشه و بنیاد منی

شادی نوروزی تو رحمت یزدان منه

پاكی جشن سده و... قدرت ایمان منه

حک شده منشور بشر در دل تاریخ جهان

نام من و میهن ما حک شده در قلب زمان