ای خلیج خفته ای دریای پارس کن خروش از این سکوت ناسپاس


خشم تو شاید تلنگر بر من است نام تو خون در وجود میهن است

آن زمانی که جهان در خواب بود قطره ها در حسرت سیلاب بود

نام تولبریزه از احساس بود نام جاوید خلیج پارس بود

آن زمانی که عرب ناپاک بود درپی پیدایش خاشاک بود

نام تاریخ تو با احساس بود نام جاوید خلیج پارس بود