ما وارثان نادر افشار بودیم

ما درجهان خامیان هشیار بودیم

ما لاله های پرپره آن قوم پاكیم

ماعاشقان و مرده ی این خاك پاكیم

ما در هجو م دشمنان پیمان چو بستیم

در وازه های ظلم افغان را شكستم

یادش بماند در دل هر پیرو برنا

كز چشم افغانها بسازد كوه ودریا

گویی فراموشی به افغانها رسیدست

یا ضربه های نادر مارا ندیدست


یا ما برانیم دشمن از خاك دلیران
یاهتك حرمت كردن ناموس ایران