ای وطن ای یادگار کاوه و خشم فریدون

ای که از تو پا گرفته صد هزاران مرد میدون
ای وطن ای کاخ پر نقش و نگار تخت جمشید
ای که هرجا مانده از تو روشنی در قلب خورشید

ای وطن ای باغ پرآیینه ی پردیس کوروش
ای که نامت سربلند از آرش و تندیس کوروش
ای وطن ای خانه ی اجدادی جمشید جاوید

ای که افکار خردمندان تو بر سینه ی بیگانه تابید
کن گواهی از هجوم تازیان بی سرو پا
از سقوط سرفرازی های دین و ملک دارا