زرتشت کجایی که وطن ویران شد خاک تو اسیر دست قوادان شد


آن علم اهورایی و دانش و خردها بعد از تو همه فلسفه در یونان شد

کوروش تو کجایی که ببینی خاکت تاراج به دست دیو بی ایمان شد

آن سلطنتت که فاتح دنیا بود دیدی که چکونه منبر دزدان شد


دارا تو ببین که سرزمین من و تو در آتش بی رحم ددان ویران شد

در زیر درفش تو جهان ایران بود بعد از تو برای ناکسان کتمان شد

بنگر تو خشایار که در ایرانت تخت تو اسیر دست نامردان شد

نامی زتو و عدالتت اینجا نیست دریای وطن خلیج فغاکان شد