تبلیغات
سرباز پارسی - سخنان اشوزرتشت / بخش نهم
شنبه 1390/06/19

سخنان اشوزرتشت / بخش نهم

   نوشته شده توسط: بابك خرمدین    


ما خواستاریم از زمره كسانی باشیم كه جهان را به سوی پیشرفت و آبادانی و مردم را به سوی راستی و پارسایی رهنمایند. بشود كه مزدا ما را یاری فرماید تا با نیروی اندیشه و دل (عقل و عاطفه) به سرچشمه دانایی پی بریم.
یسنا ٣٠ بند ٩


هنگامی كه كیفر اهورایی برای گناهكاران فرا رسد و بدان به كیفر زشت خود رسند، جهان را نیروی پاك‌منشی فرا خواهد گرفت. آن‌گاه با پیروی راه ایزدی در پایان، بدی به دست نیكی شكست خواهد خورد و دروغ به بند راستی در خواهد آمد.
یسنا ٣٠ بند ٨


هنگامی كه بدكرداران به سزای زشت خود رسند، آن‌گاه از كردار خود پشیمان می‌شوند و اندیشه و دل آنان به سوی نیكی خواهد گرایید. آن‌گاه اشا و خرد پاك به یاری آنان می‌شتابد و در پیمودن راه درست به آنان كمك خواهند كرد.
یسنا ٣٠ بند ١٠ای مردم اگر از قانون ازلی كه مزدا برقرار داشته آگاه می‌شدید و از خوشی و پاداش نیك راستی و رنج و پادافراه زشت كژی در این جهان و سرای دیگر باخیر می‌شدید، آن‌گاه كاری می‌كردید كه همیشه روزگارتان به خوشی بگذرد.
یسنا ٣٠ بند ١١


از آن‌جایی كه برگزیدن بهترین راه برای مردم كار دشواریست، من كه زرتشت هستم برای رهبری شما برگزیده شده‌ام. رهبری كه اهورامزدا گواه راستی و درستی گفتار اوست. باشد كه همه برابر آیین مقدس مزدا زندگی كنیم.
یسنا ٣١ بند ٢