تبلیغات
سرباز پارسی - سخنان اشوزرتشت/ بخش هشتم
شنبه 1390/06/19

سخنان اشوزرتشت/ بخش هشتم

   نوشته شده توسط: بابك خرمدین    

آن دو گوهر همزادی که در آغاز در اندیشه آدمی پدیدار گشتند، یکی «سپنتامینو» یعنی نیکی در اندیشه و گفتار و کردار و دیگری «انگره مینو» یعنی بدی در اندیشه و گفتار و کردار است. از میان این دو، دانا نیک را بر می‌گزیند و نادان بد را.
یسنا 30 بند 3هنگامی که این دو گوهر همزاد به هم رسیدند، هستی و نیستی و حرکت و سکون پدیدار شد و تا هستی برقرار است، بدترین زشتی و مرگ بهره پیروان بدی و بهترین هستی و نیکی پاداش پیروان خوبی است.
یسنا 30 بند 4از میان این دو گوهر، نادان زشت‌گرا به زشت‌ترین کردار گراید و خردمند نیک‌گرا که پیوسته خواستار نیکی و خشنودی پروردگار است، کردارنیک را که با خرد مینویی و ایزدی آراسته است، اختیار کند.
یسنا 30 بند 5


از میان این دو گوهر هواخواهان دروغ چون نمی‌توانند نیک را از بد تمیز دهند در هنگام مشورت با یاران بد دیو فریب فرار رسد و آنان را به گزینش زشت‌ترین ادیشه وا دارد. سپس برای انجام کردار زشت ناگزیر به سوی خشم و زور روی آورند و بدین وسیله زندگی آدمیان را به تباهی کشانند.
یسنا 30 بند 6کسانی که از نیروی خرد ایزدی و نیک‌اندیشی و راستی برخوردار باشند و فرشته مهر و محبت در وجود آنان راه یافته‌باشد، در انتخاب راه نیک کامیاب شوند و به پاداش آن در دو جهان بهره نیک یابند.
یسنا 30 بند 7