تبلیغات
سرباز پارسی - سخنان اشوزرتشت / بخش پنجم
شنبه 1390/06/19

سخنان اشوزرتشت / بخش پنجم

   نوشته شده توسط: بابك خرمدین    

ای اهورامزدا من كه زرتشت هستم از تو درخواست می‌كنم كه به من و روان آفرینش تاب و توانایی بخشی از پرتو راستی و پاك‌منشی بتوانیم آرامش و آسایش جهان را فراهم سازیم. (آن‌گاه روان آفرینش رهبری اشوزرتشت را پذیرفته گوید) بنابراین ای مزدا با خواسته‌ات خشنود و خورسندم و زرتشت را به عنوان شایسته‌ترین مرد به رهبری خود می‌پذیرم.
یسنا 29 بند 10


آن‌گاه زرتشت می‌گوید: ای مزدا به من نیروی راستی و پاك‌منشی و شجاعت روحی عطا فرما تا مردم جهان و انجمن موبدان مرا به آسانی بپذیرند و جهانیان تعلیم مرا دریابند. برای این كار تنها چشم امیدم به یاری و پشتیبانی توست.
یسنا 29 بند 11


با دست‌های برافراشته به سوی تو ای مزدا و با فروتنی كامل پیش از همه چیز خواستارم كه بهره‌ای از خرد مقدس خود را به من عطا فرمایی تا به همراهی درستی كردار و ضمیر پاك بتوانم خوشبختی روان آفرینش (همه جهانیان) را فراهم سازم.
یسنا 28 بند 1


ای اهورامزدا بشود كه با اندیشه‌نیك به تو نزدیك شوم و با پیروی از قانون اشا به ارزش‌های مادی و معنوی خود پی برم تا بدین‌وسیله دین‌داران را به سرای روشنی و خرمی و زندگی نیك هر دو جهان رهبری كنم.
یسنا 28 بند 2


من این سرودهای ستایش خود را آن سان كه پیش ازین كسی نسروده نثارت می‌كنم ای اهورا – ای روان راستی و ای نیك‌اندیش واقعی- از تو درخواست می‌كنم تا در جهان نیروی فناناپذیر معنوی تجلی نماید. اینك كه تو را با ستایش خود فرا‌می‌خوانم بسویم شتاب و مرا از خوشبختی و كامیابی واقعی برخوردار ساز.
یسنا 28 بند 3


هنگامی كه با منش پاك ترا با سرودهای ستایش فرامی‌خوانم آگاهم كه مرا برای رهبری روان مردم جهان گماشته‌ای و از پاداشی كه تو ای مزدا اهورا برای كردار‌نیك می‌بخشی خبر دارم و آماده‌ام تا زمانی كه مرا تاب و تواناییست به مردم بیاموزم كه به سوی راستی راه پویند.
یسنا 28 بند 4