تبلیغات
سرباز پارسی - سخنان اشوزرتشت / بخش چهارم
شنبه 1390/06/19

سخنان اشوزرتشت / بخش چهارم

   نوشته شده توسط: بابك خرمدین    

ایدون من و روان آفرینش هر دو با احترام و دست‌های برافراشته اهورا مزدا را ستایش كرده و از او خواستاریم كه هرگز به نیكوكاران و پارسایان و رهبر آنها گزندی نرسد و از هجوم دشمنان و بدكاران در امان باشند. (یسنا – هات 29 بند 5)


ای اهورا از آن تواست عشق و مهرورزی، از تواست خرد مینوی جهان آفرین، ای خداوند جان توبه بندگان خویش نیروی اختیار نیك و بد بخشیدی تا این كه راهی برگزینند كه راهنمای دانا بدان گرویده و یا آن كه رهبر ناراست و غیر واقعی نشان داده‌است!؟
(یسنا – هات 31 بند 9)


ای خداوند هنگامی كه در روز ازل جسم و جان آفریدی و از منش خویش نیروی اندیشیدن و خرد بخشیدی، زمانی كه به تن خاكی روان دمیدی و به انسان نیروی كار كردن و سخن گفتن و رهبری كردن عنایت فرمودی، خواستی تا هر كسی به دلخواه خود با كمال آزادی راه زندگی خود را برگزیند. (یسنا – هات 31 بند 11)


دانا باید از دانش خویش نادان را آگاه سازد، نشاید بیش از این نادان گمراه بماند.
(یسنا – هات 31 بند 17 )


ای اهورا به روان جهان تاب و توانایی بخش، از راستی و پاك منشی نیرویی برانگیز كه آشتی و آسایش در جهان برقرار شود. آری ای مزدا من دریافتم كه آن را توانی برانگیخت.
(یسنا – هات 29 بند 10 )


كسی كه پاسبان و نگهبان سعادت بشر است، كسی كه همیشه بیدار و هوشیار، آفریدگان مزدا را پاسبانی می‌كند، كسی كه خلق خدا را با دیده باز نگهبانی می‌كند، كسی كه سراسر جهان را از تیرگی و ناآرامی با سلاح آخته پاسداری می‌كند، می‌ستاییم.
(سروش یشت ها دخت)