تبلیغات
سرباز پارسی - سخنان اشوزرتشت / بخش سوم
شنبه 1390/06/19

سخنان اشوزرتشت / بخش سوم

   نوشته شده توسط: بابك خرمدین    

آن‌گاه ترا مقدس شناختم ای مزدااهورا: هنگامی بود كه ترا نخستین بار در كار آفرینش جهان ازلی دیدم. هنگامی بود كه برای كردار و گفتار زشت، سزای زشت و از برای كردار و گفتار نیك، پاداش نیك در روزهای واپسین مقرر داشتی.


آن‌گاه ترا مقدس شناختم ای مزدااهورا: هنگامی بود كه وهومن (فرشته نیك‌اندیشی و خرد) به سوی من شتافت و از من پرسید تو كیستی؟ پاسخ دادم منم زرتشت و تا به اندازه‌ای كه تاب و توان دارم دشمن واقعی دروغ‌پرست و یار و یاور نیرومند دوستداران راستی خواهم بود و از این راه است كه به كشور جاودانی بی‌كران تو توانم رسید و همیشه این چنین ترا ستاینده و سرودگو خواهم بود ای مزدا.

آن‌گاه ترا مقدس شناختم ای مزدااهورا: هنگامی بود كه وهومن به سوی من آمده و من نخستین بار از آیین تو تعلیم یافتم. هرچند كه رسالت من در میان مردمان مایه رنج من باشد، اما به جا می‌آورم زیرا تو آن را بهترین دانستی.
(یسنا – هات 43)


ای خداوند خرد- آسایش و خوشی‌های زندگی كه بوده و هست و خواهد‌بود همه از تست، پروردگارا؛ از روی مهر و كرم خویش آنها را به ما ارزانی دار و از پرتو منش پاك و نیروی معنوی و راستی و درستی ما را با خوشبختی جاودانی همقرین ساز. (یسنا- هات 33 بند 1)
ای پروردگارا؛ برای برخورداری از شادمانی و خوشبختی مرا توانایی ببخش تا با نیروی معنوی و منش پاك و مهرورزی به دیگران و دلی روشن به درك راستین تو نایل آیم. (یسنا هات 33 بند 13)
ای مزدا؛ رفتار و گفتارنیك و پرستش بی ریایی كه از پرتو آنها مردم از بخشایش جاودانی و پارسایی و نیروی معنوی و رسایی برخوردار می‌گردند، همه را نخست به تو ای خداوند هستی‌بخش پیشكش می‌كنیم. (یسنا هات 34 بند 1)


پروردگارا؛ مرد نیك‌اندیش و پارسایی كه روانش با راستی همگام است تنها به تو می‌اندیشد و كردارنیك خود را به تو نیاز می‌كند. ای اهورامزدا بشود كه نیایش‌كنان و سرود ستایش گویان به تو نزدیك شویم. ( یسنا – هات 34 بند 2 )