تبلیغات
سرباز پارسی - سخنان اشوزرتشت/ بخش دوم
شنبه 1390/06/19

سخنان اشوزرتشت/ بخش دوم

   نوشته شده توسط: بابك خرمدین    

ای اهورامزدا شخص خردمند و هوشیار و كسی كه با منش خویش حقیقت را درك می‌كند، از قانون ایزدی آگاه است و با نیروی معنوی از راستی و پاكی پشتیبانی می‌كند و گفتار و كردار خود را جز به راستی نخواهد آراست و در راه گسترش راستی گام برخواهد داشت. چنین شخصی نسبت به توای مزدا وفادار و شایسته‌ترین یار و یاور مردم به شمار خواهد‌رفت.
(گاتاها- هات 31 بند 22)

اهورامزدا كه از روی دانش و منش نیك بر جهان سروری می‌كند، در پرتو توان جاودانی خویش چنین الهام می‌بخشد: عشق و مهر پاك (آرمیتی) را كه با اشای تابناك (پارسایی) یار و همگام است، برای شما برگزیده‌ام. بشود كه از آن خود سازید.
(گاتاها- هات 32 – بند 2)

گمراهان بت‌پرست همه از تبار و نژاد سیه‌دلان و كژ منشانند. كسانی كه از آنها پیروی كنند و احترام گذارند آنها نیز از تبه‌كارانند.
كردار فریبكارانه و ریاكاری‌های آنها از دروغ و خود ستایی سرچشمه گرفته‌است. از این رو در سراسر گیتی به بدنامی شناخته می‌شدند و مورد تنفرند.
(گاتاها – هات 32 – بند 3)

شخص گناهكار و گمراه ممكن است چندی با كردار زشت خویش شهرت و آوازه‌ای به‌دست آورد ولی ای هستی بخش، تو از روی خرد و حكمت خویش همه چیز را آگاهی و نسبت به انگیزه هر كس داوری خواهی‌كرد. ای خداوند خرد به راستی در پرتو سروری آسمانی تو بیگمان آیین جاودانی اشا (پارسایی) و راستی همه‌جا حكم‌فرما خواهدگشت.
(گاتاها – هات 32 – بند 6 )